غبار ریز آب با فشار بالا می تواند آتش را مهار کند ، آتش را مهار کرده و آتش را تحت سه اثر تابش خنک کننده ، خفگی و عایق خاموش کند. این م mostثرترین فناوری برای جایگزینی اسپری آب سنتی ، غبارآبی فشار متوسط ​​و پایین ، گاز ، آئروسل ، پودر خشک ، کف و سایر وسایل خاموش است.